Polityka bezpieczeństwa

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO
w Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach,
ZWANEJ DALEJ „FUNDACJĄ PWISPPP”

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie:

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”,

dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach z siedzibą w Warszawie:

- adres: ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa,

- adres korespondencyjny: ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa 12,

2. Cel i okres przetwarzania danych osobowych.

Celem przetwarzania danych osobowych w Fundacji PWiSPPP jest pomoc wdowom i dzieciom, osieroconym przez policjantów poległych na służbie, określona w Statucie Fundacji. Fundacja nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tym celem. Podstawa prawna przetwarzania to:

  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1984 Nr 21 poz. 97 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm.).

Okres przetwarzania danych osobowych jest adekwatny do realizacji celów.

3. Odbiorcy danych osobowych.

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Odbiorcami danych są podmioty świadczące usługi na rzecz Fundacji PWiSPPP w ramach realizacji jej celów statutowych.

4. Realizacja praw osób, których dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO:

  • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
  • prawo do sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu
    wobec przetwarzania własnych danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

5. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych ani profilowanie.