Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

1 października przedstawiciele Zarządu Fundacji wzięli udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Komendant – Rektor WSPol insp. dr Piotr Bogdalski, wręczył indeksy studentom rozpoczynającym naukę w Szczytnie. W murach policyjnej szkoły studia rozpoczęło 956 osób.

WSPol od lat jest ważnym partnerem Fundacji. Nieoceniona pomocą jest promocja naszych działań wśród kadry i studentów uczelni. To szczególnie ważne, gdyż przez szczycieńską szkołę podczas studiów oraz wielu innych form kształcenia, przewijają się niemal wszyscy przedstawiciele środowiska policyjnego.

W uroczystości udział wzięli: Komendant Główny Policji nadinsp. dr Marek Działoszyński, komendanci wojewódzcy, dyrektorzy biur KGP, grono profesorskie i kadra naukowa, studenci, a także przedstawiciele parlamentu RP, służb resortu MSW, MON, środowisk naukowych z kraju i zagranicy, duchowieństwa oraz administracji samorządowej i publicznej.

Warto nadmienić, iż Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, na podstawie oceny parametrycznej dorobku naukowego i potencjału naukowego, nadał Wydziałowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol kategorię naukową A (skala: A+ – poziom wiodący w skali kraju, A – poziom bardzo dobry, B – poziom akceptowalny z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej, C – poziom niezadawalający). Jest to nie tylko ogromny awans naukowy (dotychczasowa kategoria naukowa B) i satysfakcja z wyprzedzenia w rankingu parametrycznym renomowanych wydziałów uniwersytetów i uczelni mundurowych, ale przede wszystkim znaczące zwiększenie dotacji na działalność naukową, która jest uzależniona od posiadanej kategorii naukowej jednostki.

W trakcie uroczystości Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol,  mł. insp. dr Krzysztof Łojek, wręczał również dyplomy otrzymania stopni naukowych doktora.

Wykład inauguracyjny zatytułowany “Community Policing: Homogenous societies are actually heterogenic – challenges to diverse community needs” („Community Policing: Społeczności jednorodne są właściwie różnorodne. Wyzwania w zakresie różnorodnych potrzeb społecznych”), wygłosił prof. Cornelis Roelofse z Uniwersytetu w Limpopo /RPA/.

Niezwykłą i podniosłą oprawę uroczystości zapewnił występ Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

źródło: www.wspol.edu.pl