Podsumowanie działalności Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach w 2022 r.

29 marca 2023 r. w siedzibie Komendy Głównej Policji odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, podczas którego podsumowano działalność Fundacji w 2022 r. Obrady prowadził  przewodniczący Rady Fundacji
nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło. W posiedzeniu wzięli udział wiceprzewodniczący Rady Marek Osiejewski oraz jej członkowie Maciej Sławiński i Marcin Zarychta. Uczestniczył w nim również Zarząd Fundacji w składzie: Irena Zając – prezes, Barbara Żebrowska – wiceprezes, Zenon Parchimowicz – sekretarz, Halina Wieczur i Paweł Dudkowski – członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście. Gościem honorowym posiedzenia był I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Należy podkreślić, że 2022 r. był bardzo szczególny dla Fundacji, gdyż obchodziła ona jubileusz 25-lecia swojego istnienia. Fundacja została powołana w 1997 r. przez ówczesnego Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Papałę. 

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2022 r. przedstawiła Prezes Zarządu,
omawiając poszczególne zagadnienia dotyczące prac Fundacji, podejmowane inicjatywy 
i organizowane przedsięwzięcia. Zaprezentowała wyniki finansowe, a także sukcesy 
i problemy Fundacji. Rada pozytywnie oceniła kolejny rok pracy Fundacji i zatwierdziła sprawozdanie, bilans oraz rachunek wyników za 2022 r., a następnie udzieliła Zarządowi Fundacji skwitowania z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r. 

Ważnym punktem obrad było omówienie obchodów jubileuszu 25-lecia powstania Fundacji, które zostały zorganizowane w dniach 4 – 6 listopada 2022 r. w podwarszawskiej Jachrance oraz w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie. W gali jubileuszowej uczestniczyło ponad 400 osób. Bardzo istotną kwestią w 2022 r. było również opracowanie nowego wewnętrznego Regulaminu przyznawania pomocy ze środków Fundacji  Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Dokument ten uwzględnia m.in. postanowienia wynikające z nowelizacji Statutu Fundacji, która dała możliwość udzielania pomocy również wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów zmarłych w czasie trwania stosunku służbowego. Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie planowanych przedsięwzięć Fundacji na 2023 rok. 

Prezes Zarządu Fundacji złożyła na ręce nadinsp. Dariusza Augustyniaka, I Zastępcy Komendanta Głównego Policji serdeczne podziękowania wszystkim policjantom 
i pracownikom Policji, którzy wspierają misję i cele Fundacji, organizując i uczestnicząc w różnego rodzaju przedsięwzięciach charytatywnych oraz angażując się w działania promujące fundacyjną działalność.

Bardzo miłym elementem spotkania było wręczenie Pani Grażynie Karłowicz-Stomie medalu „Szlachetnemu Sercu – Cordi Nobile”. Jest to najwyższe odznaczenie przyznawane przez Radę Fundacji, na wniosek Zarządu Fundacji, w uznaniu szczególnego wkładu w rozwój i wspieranie Fundacji. Pani Grażyna Karłowicz-Stoma przez ponad 20 lat była członkiem Rady Fundacji, z wielkim zapałem angażując się w jej działalność oraz wspierając Fundację swoim bogatym doświadczeniem.