Podsumowanie działalności Fundacji w roku 2013

27 marca 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, podczas którego podsumowano działalność Fundacji w roku 2013.   Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady nadinsp. Władysław Padło. Wzięli w nim udział wszyscy członkowie Rady: Pani Grażyna Stoma, Pan Maciej Sławiński oraz Pan Andrzej Żwański.

Sprawozdanie z działalności w minionym roku przedstawiła Prezes Zarządu Fundacji Irena Zając. Praca na rzecz podopiecznych została oceniona pozytywnie. Zatwierdzono również bilans i rachunek wyników finansowych za rok 2013.

W roku sprawozdawczym odbyło się 17 posiedzeń Zarządu, podczas  których  podjęto  58 uchwał. Podopiecznym przyznano 201 zapomóg z przeznaczeniem na:  zakup pomocy naukowych, opłaty kursów językowych, prawa jazdy, dofinansowanie czesnego, zakup leków i ochronę zdrowia, zakup odzieży, opału, sprzętu domowego, pomoc w spłacie zadłużeń z tytułu czynszu, a także na bieżące wydatki w przypadkach utraty pracy lub innych zdarzeń losowych.  

Realizacja celów Fundacji możliwa jest dzięki staraniom Zarządu, który od kilku lat kilku lat niezmiennie działa w składzie: prezes – mł. insp. w st. spocz. Irena Zając, wiceprezes – Joanna Molak, sekretarz – mł. insp. w st. spocz. Zenon Parchimowicz oraz członkowie Zarządu – mł. insp. w st. spocz. Halina Wieczur i podinsp. Barbara Żebrowska.

Gościem spotkania był Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, który podziękował Radzie i Zarządowi oraz za ich pośrednictwem, wszystkim wolontariuszom działającym na rzecz Fundacji.

Zarząd Fundacji składa wielkie podziękowania wszystkim, którzy wspierają działalność na rzecz osieroconych wdów i dzieci, okazując wsparcie, podejmując samodzielne inicjatywy a także promując Fundację, zarówno w środowisku policyjnym, jak i poza nim.