Szkolenie pełnomocników Fundacji

W dniach 19-20 maja br. odbyło się szkolenie pełnomocników komendantów wojewódzkich Policji ds. Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Uczestników szkolenia powitała Prezes Zarządu Fundacji Irena Zając – Kawaler Orderu Uśmiechu. Przewodniczący Rady Fundacji  Władysław Padło w swoim wystąpieniu wyraził aprobatę dla działań na rzecz Fundacji w poszczególnych województwach oraz nadzieję na dalszą efektywną współpracę.  

W pierwszym dniu spotkania zaproszeni wykładowcy omówili m.in. ustawę o fundacjach, działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie. Zapoznano uczestników ze zmianami w Statucie Fundacji oraz wynikających z tego nowych formach działalności Fundacji. Pierwszym takim działaniem było przystąpienie Fundacji w partnerstwie z Komendą Główną Policji i  Warszawskim Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 r.  do Konkursu  FIO 2016 w Programie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Przedstawicielka Biura Kryminalnego KGP omówiła procedurę postępowania w przypadku znieważenia funkcjonariusza na służbie i możliwości zadośćuczynienia poprzez uiszczenie przez sprawcę czynu świadczenia pieniężnego na cel społeczny, tj na Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Szczególnie interesujące i inspirujące  było podzielenie się doświadczeniami wszystkich przedstawicieli z działalności komend wojewódzkich Policji na rzecz podopiecznych Fundacji.

W drugim dniu szkolenia wykładowczynie z ZER MSW i A omówiły uprawnienia rentowe rodzin po poległych policjantach natomiast tematem przedstawicieli Biura Kontroli KGP było kwalifikowanie zdarzeń jako wypadki w służbie.

Prezes Fundacji Irena Zając przedstawiła sprawozdanie z działalności Fundacji w 2015 roku oraz  plany na najbliższy okres. Nawiązała też do przygotowań  przypadającego w przyszłym roku 20- lecia Fundacji. Na zakończenie przekazała bardzo serdeczne podziękowania uczestnikom spotkania za dotychczasową pracę na rzecz Fundacji oraz wszystkim wolontariuszom wspierających Fundację.