Posiedzenie Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

30 października br. w Komendzie Głównej Policji odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, poświęcone podsumowaniu siódmej kadencji działalności Zarządu Fundacji. Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady nadinsp. Władysław Padło.

Prezes Zarządu Fundacji Irena Zając przedstawiła sprawozdanie z trzyletniej działalności. W minionej kadencji odbyło się 47 posiedzeń Zarządu, na których podjęto 116 uchwał, na mocy których podopieczni otrzymali 485 zapomóg z przeznaczeniem na: zakup pomocy naukowych, opłaty kursów językowych, prawa jazdy, dofinansowanie czesnego, zakup leków i ochronę zdrowia, zakup odzieży, opału, sprzętu domowego, pomoc w spłacie zadłużeń z tytułu czynszu, a także na bieżące wydatki w przypadkach utraty pracy lub innych zdarzeń losowych.

W sprawozdaniu znalazły się również informacje o organizowanych przez Fundację wyjazdach, najważniejszych wydarzeniach, jakie odbyły się od 2015 roku – w tym Jubileuszu 20-lecia Fundacji, o zmianach w statucie Fundacji, zawartych umowach i porozumieniach, a także otrzymanych przez Fundację wyróżnieniach.

Ważnym punktem spotkania było wspomnienie byłego wiceprzewodniczącego Rady Fundacji podinsp. w st. spocz. Andrzeja Żwańskiego, który zmarł 2 czerwca 2017 roku oraz byłej wiceprezes Zarządu Joanny Molak, zmarłej 12 października 2018 roku.

W lipcu 2017 roku w skład Rady na stanowisko wiceprzewodniczącego powołany został podinsp. w st. spocz. Marek Osiejewski.

Rada Fundacji w składzie: Przewodniczący Rady nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło, Grażyna Stoma oraz insp. w st. spocz. Maciej Sławiński, oceniła pozytywnie pracę i przyjęła sprawozdanie z działalności Zarządu za okres minionej kadencji.

Na VIII kadencję został wybrany Zarząd w następującym składzie: mł. insp. w st. spocz. Irena Zając – prezes, mł. insp. Barbara Żebrowska, powołana na funkcję wiceprezesa, mł. insp. w st. spocz. Zenon Parchimowicz – sekretarz, mł. insp. w st. spocz. Halina Wieczur – członkini. Do Zarządu dołączyła również nadkom. Katarzyna Aleksandrowicz.

Gościem spotkania był Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, który podziękował Radzie i Zarządowi oraz wszystkim wolontariuszom działającym na rzecz Fundacji. Pan Komendant zapewnił o gotowości do wsparcia działań Fundacji, zarówno przez kierownictwo polskiej Policji, jak również funkcjonariuszy i pracowników.

Zarząd Fundacji składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wspierają działalność na rzecz osieroconych wdów i dzieci, okazując wsparcie, podejmując samodzielne inicjatywy a także promując Fundację, zarówno w środowisku policyjnym, jak i poza nim.

źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/165926,Posiedzenie-Rady-Fundacji-Pomocy-Wdowom-i-Sierotom-po-Poleglych-Policjantach.html