Porozumienie z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Pani Małgorzata Zdrodowska Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pani mł. insp. w st. spocz. Irena Zając Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach podpisały 20 kwietnia 2023 r. porozumienie o współpracy.

Porozumienie ma na celu kompleksowe wsparcie podopiecznych Fundacji w kwestiach dotyczących świadczeń rentowych przysługujących z zaopatrzenia emerytalnego, w tym w zakresie nowego świadczenia pieniężnego wprowadzonego ustawą o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia. Pomoc ze strony Zakładu będzie polegać m.in. na wyjaśnianiu zasad i trybu przyznawania świadczeń pieniężnych, a także na udzielaniu porad i wskazówek przy wypełnianiu przez członków rodziny poległego funkcjonariusza wniosków o rentę rodzinną lub o wypłatę świadczenia pieniężnego. 

Celem Zakładu jest także opieka nad członkami rodzin funkcjonariuszy. Każdy z pracowników powinien wykazywać się życzliwością, ciepłem i zrozumieniem, pamiętając przy tym o wykonywaniu pracy zgodnie z przepisami prawa. Jesteśmy z naszymi klientami i dla naszych klientów, dlatego mam nadzieję, że współpraca z Fundacją jeszcze bardziej się zacieśni i przyniesie pozytywne efekty.

– powiedziała Pani Dyrektor Małgorzata Zdrodowska.

W ramach zgłaszanych potrzeb, przedstawiciele Zakładu wspólnie z pełnomocnikami Fundacji, zorganizują również szkolenia, podczas których omawiane będą przepisy dotyczące świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących z zaopatrzenia emerytalnego. 

W imieniu własnym oraz podopiecznych Fundacji ogromnie dziękuję Pani Dyrektor Małgorzacie Zdrodowskiej za okazane wsparcie  i zaangażowanie. Wyrażam głębokie słowa uznania za dobrą wolę i chęci. 

– powiedziała Pani Prezes Irena Zając  po podpisaniu porozumienia. 

Materiały pochodzą z ZER MSWiA