Szkolenie pełnomocników komendanta wojewódzkiego/stołecznego Policji ds. Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

W dniach 30 maja – 2 czerwca 2023 roku odbyło się szkolenie pełnomocników komendanta wojewódzkiego/stołecznego Policji ds. Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Uczestników szkolenia powitała prezes Zarządu Fundacji mł. insp. w st. spocz. Irena Zając oraz przewodniczący Rady Fundacji nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło. 

Szkolenie obejmowało następujące bloki tematyczne:

1. Zagadnienia dotyczące problematyki związanej z działalnością Fundacji w tym ‘’ Zmiany w Statucie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach” oraz w ‘’ Regulaminie przyznawania pomocy ze  środków zgromadzonych przez Fundację”.

2. Wystąpienia wszystkich pełnomocników, którzy podczas przedstawionych prezentacji podzielili się doświadczeniami z realizacji działań na rzecz podopiecznych na terenie swojego województwa.

3. Wystąpienia przedstawicieli Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  dotyczyły; ‘’Zagadnień związanych z policyjną rentą rodzinną” oraz „ Świadczeń pieniężnych dla małżonka /dzieci/, rodziców po funkcjonariuszach, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia albo mienia’’. Ponadto pełnomocnicy mieli możliwość indywidualnych rozmów z pracownikami ZER MSWiA oraz uzyskania odpowiedzi na wiele pytań a także porad i wskazówek. Uczestnictwo pracowników ZER MSWiA w szkoleniu pełnomocników to m.in. wynik podpisanego 20 kwietnia 2023 roku porozumienia o współpracy pomiędzy Małgorzatą Zdrodowską Dyrektor Zakładu Emerytalno- Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz mł.insp. w st. spocz. Ireną Zając Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych Policjantach. Pani Dyrektor osobiście wzięła udział  w spotkaniu z pełnomocnikami.  

4. Zagadnienia  związane z „ Obowiązkiem podatkowym spoczywającym na Fundacji i podopiecznych Fundacji’ ’przedstawił oraz udzielił odpowiedzi na pytania podczas dyskusji dr Marcin Zarychta – członek Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

5. Wizyta pełnomocników w Komendzie Głównej Policji. 
Uczestników szkolenia w Sali Generalskiej przyjął Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.  Przed Tablicą Pamięci  w budynku Komendy Głównej Policji złożone zostały kwiaty. Kolejne spotkanie pełnomocników miało miejsce w Muzeum Policji, gdzie również nastąpiło złożenie kwiatów przed Tablicą poświęconą funkcjonariuszom poległym na służbie w okresie II Rzeczypospolitej.

6. Miłym akcentem podczas szkolenia było wręczenie Statuetki 25-lecia Fundacji Panu Szymonowi Wójcik z firmy WW  Serwis za wieloletnią współpracę i wspieranie działalności Fundacji.

7. Czterodniowe szkolenie pełnomocników organizacyjnie prowadziła mł. insp. Barbara Żebrowska – wiceprezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.