Posiedzenie Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

19 października 2015 roku w Sali Generalskiej Komendy Głównej Policji odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, poświęcone podsumowaniu szóstej kadencji działalności Zarządu Fundacji. Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady nadinsp. Władysław Padło. Obecni byli wszyscy członkowie Rady: Grażyna Stoma, insp. w st. spocz. Maciej Sławiński, podinsp. w st. spocz. Andrzej Żwański oraz Zarząd w składzie: prezes – mł. insp. w st. spocz. Irena Zając, sekretarz – mł. insp. w st. spocz. Zenon Parchimowicz, członkini Zarządu – mł. insp. w st. spocz. Halina Wieczur.

Sprawozdanie z trzyletniej działalności Zarządu przedstawiła Prezes Fundacji Irena Zając. W minionej kadencji odbyło się 57 posiedzeń Zarządu, na których m.in. podejmowane były uchwały o przyznaniu 609 zapomóg z przeznaczeniem na: zakup pomocy naukowych, opłaty kursów językowych, prawa jazdy, dofinansowanie czesnego, zakup leków i ochronę zdrowia, zakup odzieży, opału, sprzętu domowego, pomoc w spłacie zadłużeń z tytułu czynszu, a także na bieżące wydatki w przypadkach utraty pracy lub innych zdarzeń losowych.

Rada Fundacji oceniła pozytywnie pracę i przyjęła sprawozdanie z działalności Zarządu za okres minionej kadencji.

Na VII kadencję został wybrany Zarząd w następującym składzie: mł. insp. w st. spocz. Irena Zając – prezes, Joanna Molak – wiceprezes, mł. insp. w st. spocz. Zenon Parchimowicz – sekretarz, mł. insp. w st. spocz. Halina Wieczur – członkini, podinsp. Barbara Żebrowska – członkini.

Gościem spotkania był z-ca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś, który podziękował Radzie i Zarządowi oraz wszystkim wolontariuszom działającym na rzecz Fundacji.

Zarząd Fundacji składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wspierają działalność na rzecz osieroconych wdów i dzieci, okazując wsparcie, podejmując samodzielne inicjatywy a także promując Fundację, zarówno w środowisku policyjnym, jak i poza nim.